โรงเรียนสกลทวาปีรับการประเมินรอบ 3 ในวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2555

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ในการเตรียมความพร้อมการประเมินรอบ 3 จาก สมศ.
นักเรียนจัดกิจกรรมวันไหว้ครูและไหว้ครูกระบี่กระบอง ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555
เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการที่จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนสกลทวาปีได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค 2 รายการคือ สื่อครูกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษาและหุ่นยนต์อัตโมมัติ ม.ต้น
คณะครูโรงเรียนสกลทวาปีเข้าร่วมกิจกรรมวันพุทธชยันตรี 2600 ปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจัดอบรมหลักสูตรระดับชั้นเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัด ณ โรงแรมอิมพีเลียม

โรงเรียนสกลทวาปีร่วมกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดสกลนครพร้อมใจกันแห่โคมบัวบูชา

ไปยังวัดพระธาตุเชิงชุม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายลูกเสือที่บ้านสานแว้ ค่าย อพปร. ศูนย์ประสานงานโครงการฯ กก.ตชด.23 ในวันที่ 5-6 มกราคม 2555